Πολιτική ποιότητας

Με τον όρο Ποιότητα στην Εταιρία Sigma Monitoring EΠΕ, εννοείται ότι οι προσφερόμενες από αυτήν υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων ικανοποιούν απόλυτα τις εφαρμοστέες απαιτήσεις οι οποίες είναι οι προδιαγραφές της εταιρείας, οι απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας καθώς και οι  απαιτήσεις του πελάτη.

Στόχος της εταιρίας μας είναι να προσφέρει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού επιπέδου στον τομέα της ασφάλειας, δίνοντας πάντα έμφαση στις ανάγκες των πελατών μας.

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας μας είναι η ικανοποίηση των πελατών μας. Όλες μας οι δραστηριότητες έχουν ως επίκεντρο τους πελάτες μας. Είμαστε πάντα πρόθυμοι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες τους και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους με αξιοπιστία.

Πολιτική της εταιρείας είναι να αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες με την λογική ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται στους πελάτες μας κατόπιν ελέγχων που καλύπτουν όλες αυτές τις απαιτήσεις.

Για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας η  Sigma Monitoring λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

  • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας.
  • Κάθε προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του τμήματος του.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.
  • Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (μηχανήματα, όργανα ελέγχου, εργαλεία, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
  • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μιας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας.
  • Η Sigma Monitoring EΠΕ έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και λειτουργεί κατόπιν εγκρίσεως του,  ώστε να εξασφαλισθεί ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015. Τυχόν παρεκκλίσεις θα αναφέρονται άμεσα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ώστε να δοθούν εντολές για πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών.

Η πολιτική ποιότητας της Sigma Monitoring EΠΕ αποτελεί το θεμέλιο για την επίτευξη των στόχων της. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής ποιότητας, ο Διαχειριστής, καθορίζει βασικούς στόχους Ποιότητας που αποβλέπουν στην:

  • Βελτίωση των προς τους πελάτες προσφερομένων υπηρεσιών
  • Μείωση των παραπόνων των πελατών και βελτίωση της ικανοποίησης τους

Τα ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη των στόχων αυτών και η διάρκεια επίτευξης τους καθορίζονται στην αρχή του έτους και επανεξετάζονται κατά τις ανασκοπήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.