Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

Η Sigma Monitoring είναι πιστοποιημένη με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 από το 2012.

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Η πιστοποίηση με το ISO 9001 είναι μία απόδειξη ότι η εταιρεία μας ακολουθεί μία τεκμηριωμένη πολιτική ποιότητας που δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

ISO

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Ν.2518/1997), κάθε Κέντρο Λήψης Σημάτων συναγερμού πρέπει να διαθέτει την ειδική άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ), από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Αντίστοιχη ατομική άδεια πρέπει να έχει και το σύνολο των χειριστών που εργάζονται στο Κέντρο Λήψης Σημάτων. 

Για την έκδοση αυτής της άδειας απαιτείται ο χειριστής:

  • να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
  • να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης Ευρωπαϊκής χώρας
  • να διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο
  • να μη βρεθεί θετικός σε έλεγχο τοξικολογικών εξετάσεων για χρήση ναρκωτικών ουσιών
  • να περάσει από θετική αξιολόγηση από ψυχίατρο

Όλοι οι χειριστές της Sigma Monitoring διαθέτουν την εν λόγω άδεια, την οποία και ανανεώνουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

adeia-IEPYEA

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

Η δρομολόγηση όλων των σημάτων και δεδομένων που λαμβάνει το ΚΛΣ της SIGMA MONITORING γίνεται πλέον αποκλειστικά και μόνο μέσω του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών διπλής όδευσης, που υλοποιήθηκε βάσει των αυστηρότερων προδιαγραφών, από την Vodafone, για λογαριασμό της Sigma Monitoring.

Έτσι αποκλείονται τυχόν παρεμβολές ή απώλειες που υφίστανται στα παραδοσιακά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που είναι υλοποιημένα από χαλκό.

Vodafone

TOP