Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

1. H “SIGMA Monitoring ΕΠE”, η οποία στη συνέχεια, χάριν συντομίας, θα αναφέρεται ως η “Εταιρία”, δηλώνει ότι διαθέτει στην έδρα της Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού, με σκοπό να λαμβάνει σήματα συναγερμού από τους συνδεδεμένους με το κέντρο συνδρομητές και να ειδοποιεί τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τα δηλωθέντα από το συνδρομητή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Το κέντρο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και επανδρωμένο με ειδικευμένους χειριστές.

2. Ο πελάτης – συνδρομητής, μετά από ενδελεχή έρευνα της αγοράς για τους όρους και τον τρόπο λειτουργίας των κέντρων λήψης σημάτων συναγερμού και αναγνωρίζοντας ότι οι προδιαγραφές της Sigma Monitoring ΕΠΕ είναι τεχνικά και λειτουργικά άρτιες, αποφάσισε να γίνει συνδρομητής της, συμφωνώντας με όλους τους όρους του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού.

3. Τα σήματα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό, λαμβάνονται μέσω της υπάρχουσας τηλεφωνικής γραμμής του πελάτη – συνδρομητή, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει σ’ αυτήν. Μη σωστή λειτουργία της τηλεφωνικής σύνδεσης ή μη σωστού καναλιού επικοινωνίας από τον πάροχο, πιθανόν να έχει σαν αποτέλεσμα ο συναγερμός να επικοινωνεί πολλές φορές με το κέντρο λήψης σημάτων, χωρίς το σήμα να μπορεί να φθάσει σ’ αυτό και, ταυτόχρονα, να υπάρξει υπερβολική χρέωση του λογαριασμού του τηλεφώνου, πράγμα για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης και όχι το κέντρο λήψης.

4. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση δολιοφθοράς ή κακής λειτουργίας του τηλεφωνικού δικτύου ή του κέντρου του ΟΤΕ ή άλλου παρόχου τηλεφωνικών υπηρεσιών, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την άρση της δυνατότητας επικοινωνίας του συστήματος συναγερμού με το κέντρο λήψης σημάτων και κατά συνέπεια τη μη λήψη των σημάτων. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.

5. Η υποχρέωση της Εταιρίας περιορίζεται μόνο στην κλήση για ενημέρωση των αρμοδίων κρατικών αρχών ή/και των εξουσιοδοτημένων από τον συνδρομητή προσώπων (υπευθύνων), στο συντομότερο δυνατόν χρόνο, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το κέντρο λήψης σημάτων θα λάβει σήμα συναγερμού, ληστείας, προσωπικής απειλής, φωτιάς ή ιατρικής βοήθειας. Αν το κέντρο λήψης σημάτων δεν λάβει κάποιο από τα παραπάνω σήματα, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία (όπως π.χ. βλάβη ή δολιοφθορά της τηλεφωνικής γραμμής), η Εταιρία δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και ουδεμία ευθύνη θα φέρει.

6. Στην περίπτωση που γίνει διάρρηξη στον προστατευόμενο χώρο με ταυτόχρονη δολιοφθορά – κόψιμο της τηλεφωνικής γραμμής ή εξουδετέρωση της συσκευής εφεδρικής επικοινωνίας GSM με παρεμβολέα σήματος, το κέντρο λήψης δεν πρόκειται να λάβει κάποιο σήμα και, φυσικά, η εταιρία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για το συγκεκριμένο συμβάν.

7. Όλα τα λαμβανόμενα σήματα από το κέντρο λήψης σημάτων καταγράφονται και αυτό θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από τα ηλεκτρονικά αρχεία και τις σχετικές καταστάσεις που η Εταιρία οφείλει να τηρεί για έξι (6) μήνες, εφόσον είναι ενεργός.

8. Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη αν τα εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη-συνδρομητή πρόσωπα δεν απαντήσουν στην τηλεφωνική κλήση, στην περίπτωση που θα χρειασθεί να ειδοποιηθούν. Απόδειξη της κλήσης ενημέρωσης αποτελεί, αποκλειστικά και μόνο, η καταγραφή των κλήσεων (αριθμών τηλεφώνου) που κάνει η Εταιρία και μόνο αυτή, με την άδεια του συνδρομητή και των δηλωθέντων από τον τελευταίο εξουσιοδοτουμένων προσώπων.

9. Η σειρά με την οποία θα ειδοποιούνται τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρία και η υποχρέωση της Εταιρίας θα έχει πλήρως εκτελεσθεί αν ένας από τους ειδοποιούμενους απαντήσει.

10. Στην περίπτωση που ο συνδρομητής επιθυμεί να γίνουν αλλαγές στα εξουσιοδοτημένα προς ειδοποίηση πρόσωπα, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία.

11. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παρέχει στον συνδρομητή και στα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί σχετικά με τα σήματα που έχει λάβει από τον φυλασσόμενο χώρο και μόνο για αυτά. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί από το συνδρομητή, σχετικά με την κατάσταση του συστήματος συναγερμού και του φυλασσόμενου χώρου, είναι εκτός των συμφωνημένων υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία προς τον συνδρομητή και οποιαδήποτε απάντηση δοθεί από τον χειριστή δεν δεσμεύει την εταιρία.

12. Ο συνδρομητής υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες που θα του δίνονται κάθε φορά από το κέντρο λήψης σημάτων για την καλή λειτουργία του συστήματος, θα είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του απόρρητου κωδικού αναγνώρισης.

13. Σε περίπτωση που δοθεί συναγερμός από λάθος χειρισμό και ειδοποιηθεί το κέντρο λήψης σημάτων, ο συνδρομητής υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρία για το λάθος και να δώσει τον κωδικό αναγνώρισης που θα του ζητήσει ο χειριστής.

14. Το παρόν συμβόλαιο δεν είναι και ούτε μπορεί να θεωρηθεί σαν σύμβαση ασφάλισης, οποιασδήποτε μορφής, του ακινήτου ή των υπαρχόντων μέσα σ΄ αυτό αγαθών, με την έννοια του κώδικα ιδιωτικής ασφάλισης και δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με τις ζημίες του συνδρομητή και τις σωματικές βλάβες του ιδίου και των συνοίκων του, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέλθουν αυτές.

15. Ο συνδρομητής που επιθυμεί να συνάψει ασφάλιση με οιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρία, θα πρέπει να ζητήσει από αυτή να του βεβαιώσει εγγράφως ότι το εγκατασταθέν σύστημα ασφαλείας πληροί τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που Ασφαλιστική Εταιρία επιθυμεί, προκειμένου να προχωρήσει στην ασφάλιση.

16. Η Εταιρία ευθύνεται για τις ζημιές που θα προκληθούν στο συνδεδεμένο με το κέντρο λήψης σημάτων χώρο μόνο αν λάβει σήματα άμεσης ενημέρωσης και, λόγω βαριάς αμέλειας του προσωπικού του σταθμού, δεν ειδοποιηθούν οι αρμόδιες κρατικές αρχές και τα ορισθέντα από τον συνδρομητή πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία οφείλει αποζημίωση στον Πελάτη – συνδρομητή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν των 5.000,00 €, ακόμη κι αν η τυχόν ζημιά υπερβαίνει το εν λόγω ποσό, αξίωση για την οποία ο συνδρομητής παραιτείται ρητά.

17. Πέραν της ανωτέρω αποζημίωσης, ο πελάτης – συνδρομητής παραιτείται από την άσκηση οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού μέτρου ενώπιον των Δικαστηρίων, σε βάρος της εταιρίας και των εγκαταστάσεων αυτής.

18. Ουδεμία υποχρέωση προς αποζημίωση υφίσταται από την Εταιρία προς τον Συνδρομητή στις περιπτώσεις που, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία:
α) το σύστημα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία
β) το σύστημα έχει μπει σε λειτουργία με ζώνες κλειστές ή BYPASS
γ) το σύστημα δεν στέλνει στο κέντρο λήψης σημάτων σήματα όπλισης και αφόπλισης και
δ) όταν έχει βλάβη ή έχει κοπεί η τηλεφωνική γραμμή

19. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής θεωρήσει ότι έχει υποστεί ζημιά από αμέλεια της Εταιρίας, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία και τον εγκαταστάτη, άμεσα και όχι πέραν των 48 ωρών.

20. Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος του παρόντος είναι η πλήρης κάλυψη του συνδεδεμένου χώρου με σύστημα συναγερμού, σύγχρονης τεχνολογίας. Το εγκατασταθέν σύστημα συναγερμού καθώς και ο τεχνικός που το εγκατέστησε, είναι της απολύτου επιλογής του Πελάτη-συνδρομητή, ο οποίος είναι και ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του.

21. Το σύστημα συναγερμού πρέπει να συντηρείται από τον τεχνικό που το εγκατέστησε, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, με έξοδα του Πελάτη – συνδρομητή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να αποστείλει στην Εταιρία τη βεβαίωση συντήρησης, υπογεγραμμένη από τον εγκαταστάτη και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά.

22. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος συναγερμού, ο συνδρομητής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εταιρία και τον εγκαταστάτη – συντηρητή για τη βλάβη, και να την αποκαταστήσει άμεσα με δική του ευθύνη και δαπάνη. Επίσης, στην περίπτωση που θα γίνουν αλλαγές ή προσθήκες στο σύστημα συναγερμού, ο συνδρομητής οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως την Εταιρία.

23. Οι υπηρεσίες του παρόντος προπληρώνονται και παρέχονται για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

24. Το παρόν συμβόλαιο ανανεώνεται αυτόματα στη λήξη του με την πληρωμή της αντίστοιχης συνδρομής.

25. Καθυστέρηση της πληρωμής πάνω από τριάντα ημέρες μετά τη λήξη της, δίνει το δικαίωμα στην εταιρία να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να διακόψει άμεσα τη σύνδεση, με υπαιτιότητα του συνδρομητή. Αποτέλεσμα της διακοπής θα είναι η μη λήψη σημάτων, στην περίπτωση που συμβεί κάποιο περιστατικό στο φυλασσόμενο χώρο, πράγμα που απαλλάσσει την Εταιρία από οποιαδήποτε ευθύνη.

26. Για τις υπηρεσίες και τους όρους της παρούσας σύμβασης καθώς και για τις ενέργειες που θα κάνει ο κεντρικός σταθμός για κάθε λαμβανόμενο σήμα από τον φυλασσόμενο χώρο, ο πελάτης – συνδρομητής έλαβε γνώση, εκτός από το παρόν, και από την αίτηση σύνδεσης, στην πίσω πλευρά της οποίας αναγράφονται όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού καθώς και από το φυλλάδιο με τις “ενέργειες του κέντρου λήψης σημάτων”. Όλα τα προαναφερθέντα έντυπα βρίσκονται ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.sigma-monitoring.gr.

27. Στα πλαίσια των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ο πελάτης συνδρομητής δηλώνει ότι έλαβε γνώση, αφενός για τη συλλογή και το σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών του στοιχείων και των στοιχείων των τρίτων προσώπων που απαιτείται να γνωστοποιήσει στην εταιρία στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, για τα οποία δηλώνει ότι έχει λάβει την σχετική άδειά τους και έγκρισή τους για τη χρήση τους από την εταιρία, ως απολύτως αναγκαίων για την κατάρτιση και εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης και αφετέρου για τους σχετικούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, υποχρεώσεις, δικαιώματά του κλπ και όρους της πολιτικής απορρήτου που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (και δη στην https://www.sigmamonitong.gr). Κατά τρίτον, δηλώνει ότι συναινεί, κατά την έννοια των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, να καταχωρηθούν σε αρχείο δεδομένων, για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, την κάλυψη των υποχρεώσεων της αντισυμβαλλομένης αυτού εταιρείας προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές, τις τεχνικές, οικονομικές και λογιστικές-ταμειακές ανάγκες λειτουργίας της και ότι συμφωνεί στην διατήρηση, επεξεργασία και χρήση αυτών από την εταιρία για το χρονικό διάστημα που ορίζεται σχετικά στο σχετικό –αναρτημένο στην ιστοσελίδα της- έντυπό της, όπως και να γίνεται χρήση των τηλεφώνων του και λοιπών μέσων επικοινωνίας (emal, F/b, Vber, αλληλογραφία, τηλέφωνο κλπ) για κάθε επικοινωνία και ενημέρωσή του για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης αλλά και για λόγους προώθησης νέων υπηρεσιών.

28. Η ευθύνη της εταιρίας, με βάση τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, αρχίζει από τη στιγμή που θα λάβουμε το παρόν συμβόλαιο υπογεγραμμένο από τον πελάτη – συνδρομητή.

29. Η Εταιρία ή/και ο Συνδρομητής έχουν το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση κάποιου από τους όρους του παρόντος.

30. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη αν για λόγους ανωτέρας βίας (όπως ενδεικτικά: σεισμός, πλημμύρα, φωτιά, κεραυνός, τρομοκρατικές ενέργειες κ.ά.) δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της ή αν οι Δημόσιες Αρχές άρουν τις εγκρίσεις ή απαγορεύσουν τη λειτουργία του κεντρικού της σταθμού, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

31. Καμία άλλη συμφωνία, προφορική ή μη, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο παρόν, δεν ισχύει. Κάθε τροποποίηση του παρόντος πρέπει να γίνεται και να αποδεικνύεται εγγράφως. Όλοι οι όροι του παρόντος, που συνομολογούνται ως σπουδαίοι και ουσιώδεις, γίνονται αμοιβαία αποδεκτοί από τους συμβαλλόμενους, οι οποίοι και τους υπογράφουν, και θεωρούνται ως απολύτως δεσμευτικοί για την Εταιρία και τον Πελάτη – συνδρομητή.

32. Το παρόν ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία. Για κάθε διαφορά, που θα προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

33. Ο ενσωματωμένος όγκος δεδομένων για την υπηρεσία GPRS, είναι 25MB ανά μήνα. Μετά την κατανάλωση του ενσωματωμένου όγκου δεδομένων, η χρέωση ορίζεται στα 0,13€/ΜΒ.